• MPLS
  ทร. ได้นาระบบ MPLS มาใช้ในการเชื่อมต่อชุมสาย โทรศัพท์พื้นที่สัตหีบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเส้นทางของช่องการสื่อสารที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ในการเชื่อมต่อระหว่างชุมสายของหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ แต่เดิมการเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมต่อโดย FIBER OPTIC ระหว่าง ชุมสายต่อชุมสาย ปัจจุบันจานวนช่องการสื่อสารได้เพิ่มมากขึ้น ตามจานวนผู้ใช้งานและหน่วยงานที่ขยายใหญ่ขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของช่องการสื่อสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ข้อมูล รวมถึงสัญญาณภาพและ VDO เมื่อช่องการสื่อสารหนาแน่น ทาให้ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้าและไม่แน่นอน การนาเทคโนโลยี MPLS มาใช้ในระบบ เพื่อเชื่อมต่อชุมสาย จะทาให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยี MPLS สามารถรองรับช่องการสื่อสารทุกรูปแบบ และจัดสรรเส้นทางสาหรับช่องการสื่อสารได้หลายทิศทาง เป็นการป้องกันหากเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งขัดข้อง จะไม่ทาให้การสื่อสารขาดการติดต่อ อีกทั้งยังลดขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ในการรับ ส่ง ทาให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และหน่วยงานได้สูงสุด
 • Microwave Link
  เนื่องจากการสื่อสารหลายพื้นที่ การเดินสาย Fiber Optic ก็ไม่สะดวกมากนัก จึงทำให้หลายพื้นที่เหมาะสมที่จะติดตั้งระบบสื่อสารไร้สายแบบ Microwave Link ซึ่งทางบริษัทเองก็มีผลิตภัณท์หลายตัวที่นำเสนอ ซึ่งหลักๆที่หน่วยงานจะใช้ก็จะมี
  – Radwin
  – Ceragon
  ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยโครงการที่ทางบริษัทได้มีการติดตั้งใช้งานมีทั้งทหารเรีือ และ ทหารบก โดยทางบริษัทมีประสบการณ์ด้านนี้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการติดตั้ง , วิเคราะห์ , แก้ไขปัญหา จึงไม่ต้องกังวลว่าหากมีปัญหาแล้วบริษัทจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • Mesh Network
  การสื่อสารแบบไร้สาย ในหลายๆภารกิจ ก็ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่ทั้งนี้ ด้วยขนาดของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ พกพาไม่สะดวก จึงเกิดเป็นโครงการของ Mesh network ยี่ห้อ Silvus เกิดขึ้นเพื่อรับ-ส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ ก็สามารถส่งผ่านอุปกรณ์ได้ โดยอุปกรณ์มีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา จึงเป็นเหตุให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้ค่อนข้างแพร่หลาย ทั้ง ทหารเรือ , ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือแม้แต่ตำรวจ ก็มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งในภารกิจการฝึกซ้อม หรือใช้งานจริง
 • Point Link
  เพราะในกรณีใช้ระบบไมโครเวฟเชื่อมโยงระบบเรือไปสถานีฝั่งโดยตรง การเชื่อมต่อที่ได้จะไม่เสถียร เนื่องจากเรือมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา จะใช้งานระบบ 4G/5G ของผู้ให้บริการก็อาจจะสัญญาณไม่ถึง หรือจะใช้ระบบดาวเทียม ช่องสัญญาณที่ได้ก็อาจจะไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุให้มีระบบ Point link เพื่อมาชดเชยให้กับเรือที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับสถานีฝั่งอยู่ตลอดเวลา